Spojená škola sv. Košických mučeníkov              
      Základná škola
 
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 91
 • 92
 • http://wowslider.com/
 • 94
bootstrap carousel by WOWSlider.com v8.7
 
 
Environmentálna výchova
Plán našich aktivít v školskom roku 2017/2018
ZBERY
V tomto školskom roku v zbieraní a triedení týchto druhov odpadov:
 • papier – pevne previazaný alebo v kartónovej krabici
 • plastové vrchnáky z PET fliaš
 • olovené a ostatné druhy batérii
V spolupráci so spoločnosťou Milk-Agro spol. s. r. o.:
 • hliníkové viečka z produktov Sabi
 • tetrapaky z produktov Sabi - 30 tetrapakových obalov = 1 kg, previazať
POZOR: ani tento rok nepokračuje zber PET fliaš a použitého jedlého kuchynského oleja!!!

Miesto uskladnenia všetkých druhov odpadov je označené ako ZBERNÝ DVOR a nachádza sa v suteréne školy.
EVIDENCIA ZBEROV
Na vrátnici školy bude k dispozícii osobná váha a kniha, do ktorej je potrebné zapísať záznam o hmotnosti pre účely vyhodnotenia zberov. Následne odnesiete odpad do zberného dvora.
CIEĽ PROJEKTU
Našou snahou je viesť žiakov a študentov k tomu, aby pochopili, že každý je zodpovedný za kvalitu životného prostredia poukázaním na možnosti využívania druhotných surovín a recyklácie odpadov.
VYHODNOTENIE ZBEROV
Odmenení budú jednotlivci na 1. stupni a najusilovnejšie triedy na 2. stupni.
SÚŤAŽE, KRÚŽKY a INÉ AKCIE NA ŠKOLE
Plánujeme nasledovné akcie:
 • V jesennom období skrášľovanie prostredia školy s využitím prírodných komponentov, s cieľom bolo poukázať na možnosti využitia prírodných materiálov a ich uprednostňovanie z dôvodov ekologickej likvidácie a nezaťažovania životného prostredia.
 • Deň Zeme, s cieľom priblížiť deťom environmentálnu výchovu ako výchovu živú, aby pri nej prežívali radosť, zábavu a napínavosť.
 • Zapájanie sa do rôznych súťaží s enviromentálnou tématikou a olympiády z geografie.
 • Žiaci sa vybraným environmentálnym témam môžu venovať v rámci krúžkovej činnosti, na našej škole sa danou problematikou zaoberajú tieto krúžky: Environmentálny krúžok (p. uč. Krajňáková),) Turistický krúžok (p. uč. Gardoš) a Chovateľsko-pestovateľský I, II (p. uč. Škorvánková)
 • Účasťou na športových súťažiach pod vedením p. uč. Gardoša, kde sú žiaci vedení k starostlivosti a zodpovednosti za svoje zdravie, čo vedie k ozdravnému procesu celej spoločnosti a to má za následok aj pozitívny prístup k prostrediu, v ktorom človek žije, vykonáva a realizuje všetky svoje životné potreby.


Spracovala: Mgr. Zdenka Krajňáková

 
Sv. omša v kaplnke
každý piatok o 7:15 hod.
počas školského rokaAdorácia v kaplnke vždy posledný štvrtok v mesiaci 8.00-10.00 hod.
počas školského roka
Ako to FUNGUJE? Iba 3 kroky, aby ste nás podporili a ani cent navyše k nákupu. KLIK!
Sme zapojení do projektov:
 
 
 


(C) Copyright Základná škola sv. Košických mučeníkov, Košice. All rights reserved.