Spojená škola sv. Košických mučeníkov              
      Základná škola
 
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 91
 • 92
 • http://wowslider.com/
 • 94
bootstrap carousel by WOWSlider.com v8.7
 
 
Histria
Histria
Inpekcia
V marci, v de narodenia Jana Amosa Komenskho (* 28. marec 1592, Nivnice, esko 15. november 1670, Amsterdam, Holandsko) intenzvnejie rozmam nad tmto uachtilm poslanm, ktor v minulosti bolo vemi oceovan. Prichdzam na to, e naa spolonos potrebuje ma nielen zdrav rodiny, ktor s zkladom a priam nenahraditenm miestom pre zdrav rast det, ale okrem dobrch rodn naa spolonos potrebuje ako so aj dobrch uiteov, ktor doku nielen vzdelva (to je priorita kl), ale aj sprvne formova deti, mlde.

Ke ma mj pn farr-dekan vdp. Peter Novk oslovil, aby som sa naplno pastorane venoval Gymnziu a Z sv. koickch muenkov, mal som zmiean pocity, lebo som nevedel, o bude nplou mojej prce. Na druhej strane, aj napriek tomu, e som tam u rok uil a ctil sa prjemne v kolektve pedaggov, poul som rzne nzory od iakov na rove koly, na uiteov a ich prstup a pod. Poul som takto a podobn vety: Ja mm s do takej koly? Ja mm vyie ambcie... alebo V tej kole s prsni uitelia , najradej by som z nej vypadol. Aj rodiia vyjadrili svoj nzor: kola m vysok kvalitu, ale predsa ete tam nieo chba. S takmi nzormi som sa stretval a trochu ma to trpilo. Neskr som pochopil, e vdy sa njdu nespokojn udia a lacn kritici, ale boli aj pochvaln, predovetkm absolventi (lovek si uvedom, o m, a ke o to prde) a rodiia, ktor akovali za vzdelanie, formciu aj takmi slovami: Ak by nechodil mj syn (dcra) na vau kolu, neviem o by z neho bolo. Aj vaka vm som na neho (u) hrd(). Zistujem, e aj v dnenej dobe s rodiia a tudenti, ktor s van uiteom za prsnos, nronos a individulny prstup k iakom.

Mj priate pri jednej prleitosti o uiteoch povedal nzor, ktor je hodn zamyslenia: Dnes v kolstve pracuj len t, ktor sa nikde neuplatnili alebo t, pre ktorch je to skuton poslanie. Chcem poveda, e v naej cirkevnej kole som naiel uiteov, pre ktorch nie je kola zamestnanm, ale poslanm. Uiteov, ktor maj zujem o kadho iaka, nielen o jednotkrov, a v tom je vekos tejto koly.

Aj napriek tomu, e naa kola je mlad (o m aj vhodu, lebo je dynamick), dosiahla vemi pekn vsledky v saiach, ale nielen tam. Objektvnos vzdelania v Zkladnej kole sv. koickch muenkov posudzovala ttna kolsk inpekcia. Sm predseda inpekcie p. Martinove bol milo prekvapen nielen vsledkami v oblasti vzdelania, ale aj atmosfrou v kole a vzahmi medzi uitemi a iakmi. A ako vlastne inpekcia dopadla? Naa Zkladn kola sv. koickch muenkov m ovea lepie vsledky nielen v porovnan s priemerom v Koickom kraji, ale aj celkovo na Slovensku. o k tomu doda? Som rd, e inpekcia urobila hbkov analzu o stave v naej kole (vi tabuku), aj ke to bolo nron pre vetkch (vedenie, uiteov, iakov), lebo takto meme objektvne vysla pozitvny signl o kole nielen na zklade naich vlastnch subjektvnych pocitov, ale na zklade objektvneho hodnotenia odbornkov. Tento pozitvny signl o naej cirkevnej kole chceme vysla nielen na nae sdlisko, ale aj do celho mesta a okolia.

Kvalitn koly s aj v dnenej dobe. K takm sa me zaradi aj Zkladn kola a Gymnzium sv. koickch muenkov.

Peter Bujdo - kapln

V tabuke v avom stpci s rozpsan vetky ukazovatele, v ktorch s koly hodnoten. Potom nasleduj seln a slovn hodnotenia naej koly. Za nimi nasleduje priemer v SR a v alom stpci s ukazovatele priemeru v Koickom kraji. To vetko je aj v grafickom znzornen - vonkaj obvod znzoruje idel, hrub iara ukazuje postavenie hodnotenej koly a polohrub iara znzoruje priemer v SR.

 
Sv. omša v kaplnke
každý piatok o 7:15 hod.
počas školského rokaAdorácia v kaplnke vždy posledný štvrtok v mesiaci 8.00-10.00 hod.
počas školského roka
Ako to FUNGUJE? Iba 3 kroky, aby ste nás podporili a ani cent navyše k nákupu. KLIK!
Sme zapojení do projektov:
 
 
 


(C) Copyright Základná škola sv. Košických mučeníkov, Košice. All rights reserved.